Ochrana osobných údajov

1. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

2. ZÁKON z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

3. VYHLÁŠKA Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky z 29. mája 2018 o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov

GDPR - ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A GDPR

Urbariát – pozemkové spoločenstvo Liptovská Lúžna č.481, spracúva osobné údaje podľa zákona o Ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679, ktoré sa zaoberá ochranou fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov. 
Osobné údaje sa spracúvajú zákonným spôsobom tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutých osôb a to na základe platných právnych predpisov Slovenskej republiky, zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách a na základe dobrovoľného a jednoznačného súhlasu dotknutých osôb.
Osobné údaje sú spracúvané na základe Smernice o ochrane osobných údajov a na základe bezpečnostných opatrení, ktoré sú uvedené v Popise bezpečnostných opatrení.

 

V Liptovskej Lúžnej, 23.12.2019