Komentáre

Vianočný pozdrav.

Vážení urbárnici, občania,

stalo sa už dobrým zvykom v našom spoločenstve, že vždy na konci roka využívame možnosť pozdraviť našich podielnikov krátkym príhovorom.
Čas Vianoc a nový rok sú za dverami a nám sa opakovane ponúka príležitosť aspoň na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť nad tým, čo nám uplynulý rok priniesol, čo sa nám podarilo a čo nie. Urbariát PS Liptovská Lúžna prešiel v posledných rokoch pomerne búrlivým vývojom. Postihli nás prírodné katastrofy, personálne zmeny, ale aj legislatívne turbulencie.
Obrovská veterná kalamita Žofia, ktorá kruto zasiahla našu oblasť a ktorej následky vidíme a cítime, bola akoby predzvesťou ďalších nepríjemných udalostí, s ktorými bojujeme dodnes. Nie je to len prebytok dreva na trhu z dôvodu podobných kalamít v okolitých štátoch a samozrejme neadekvátna cena za túto hmotu, ale predovšetkým premnoženie podkôrneho hmyzu, ktoré postupne prerástlo do kalamitného stavu. Korunou všetkého je legislatíva. Na rôznych úrovniach sa prijímajú sa zákony, nariadenia a opatrenia zasahujúce do našich vlastníckych práv bez predchádzajúcich konzultácií a diskusií. Štát pod obrovským vplyvom rôznych občianskych združení vydávajúcich sa za jediných správnych a zodpovedných absolútne nepočúva a nerešpektuje názory vlastníkov, lesníkov a iných odborníkov s patričnými skúsenosťami a vzdelaním. Pri pohľade na holé pláne je ťažké presviedčať verejnosť, že to, čo vidia, nie je dielom bezhlavej náhodnej ťažby, ale iba odstraňovanie následkov veternej alebo kôrovcovej prírodnej kalamity.
Konkrétna činnosť nášho spoločenstva je zameraná na obhospodárovanie lesov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Všetku lesopestebnú činnosť vykonávame na základe LHP a v súlade s platnou legislatívou. Rok 2019 bol posledným z pohľadu projektu Žofia. Boli spracované záverečné správy a hodnotenia. Žiadosť o preplatenie nákladov za posledné hodnotené obdobie bola zosumarizovaná a zaslaná v stanovenom termíne na PPA. Aktuálne PPA Žilina vyhodnocuje závery poslednej kontroly zameranej na oprávnenosť výdavkov a archiváciu podkladovej dokumentácie.
V tomto roku sme spracovali a podali žiadosť na čerpanie štátnej podpory na nákup lesnej techniky. Všetky oprávnené žiadosti sa v priebehu tohto mesiaca vyhodnocujú a je možné predpokladať, že do konca roka budeme oboznámení s výsledkami.
Vymáhanie nevymožiteľných pohľadávok prebieha kontinuálne. To znamená, že akonáhle je ukončené konkurzné konanie voči dlžníkovi, z našej strany prebehne odpísanie pohľadávky formou daňového odpisu. Zatiaľ máme takýmto spôsobom ukončené vymáhanie v jednom prípade, v druhom čakáme na rozhodnutie správcu konkurznej podstaty. Som rád, že sa nám podarilo urovnať aj pohľadávku voči firme SOLS s. r. o. vo výške 6000,- eur. Na verejnom zasadnutí OS v Ružomberku došlo k uznaní dlhu a zmieru. Následne aj k dohode na splátkovom kalendári, ktorý zatiaľ táto firma dodržiava a splátky pravidelne uhrádza.
S uspokojením môžeme konštatovať, že finančné hospodárenie za posledné dva roky nevykazuje žiadne neuhradené faktúry ani škodové konanie.
Investície do nehnuteľnosti boli v tomto období vložené predovšetkým do dlhodobo zanedbávaných oblasti. Komplexne sme zrekonštruovali oplotenie budovy Urbariátu pri hlavnej ceste , čiastočne aj v dolnej časti intravilánu, opravili dažďové odtoky, vybudovali samostatný sklad PHM, vymenili vstupné dvere do objektu.
Myslíme si, že sme v značnej miere pomohli aj miestnemu SZPB pri vybudovaní bunkra pri pamätníku SNP. Materiálne, ale aj ľudsky sa snažíme o aktívnu spoluprácu s OFK, ktorému sme zabezpečili materiál na nutné úpravy okolia ihriska. Chcel by som touto cestou oceniť aj spoluprácu s Fitness club , kde sa snažíme o spoločné riešenia pri prekonávaní problémov, ktoré prináša život. Som presvedčený, že naše spoločenstvo má v súčasnej dobe korektné a plnohodnotné vzťahy so všetkými zložkami v obci, od vedenia obce, cez požiarnikov, ovčiarov, turistov a v neposlednej miere aj s Komposesorátom Liptovská Lúžna.
V roku 2018 sme spracovali takmer 8700 m3 drevnej hmoty, podotýkam, že všetko z kalamitnej ťažby. V roku 2019 to bude veľmi podobné, aj keď príroda nám môže kedykoľvek zmeniť naše kalkulácie. Žiadosti na palivové drevo sa dostali na číslo 163. To znamená, že sme predali približne 1630 prm drevnej hmoty určenej na palivo. Je to množstvo, ktoré je z pohľadu našich možností už hraničné.
V roku 2019 boli prijaté aj niektoré opatrenia na zefektívnenie činnosti nášho spoločenstva. Predovšetkým sa presne špecifikovala pracovná doba zamestnancov, ich pracovné náplne a povinnosti. Stav externých pracovníkov bol ponížený z počtu 25 na 15. Práce, ktoré nebudeme stačiť realizovať vlastnými silami, zabezpečíme dodávateľsky.
Objekt Urbariátu je vykurovaný centrálne, čo plne zodpovedá štandardným podmienkam pre prácu. Všetky miestnosti, ktoré nevyužívame na našu činnosť, prenajímame. Tieto subjekty sa podieľajú aj na úhrade tepla a elektriny. Som rád, že ani v tejto oblasti nemáme žiadnych dlžníkov za nájom , elektrinu alebo teplo.
Čo nás čaká v budúcnosti? Predovšetkým je to neustály zápas o vlastné práva, o ekológiu, o prírodu. Ale nie len pre vyvolených, ale pre všetkých, ktorým záleží na tom, kde a v akom prostredí žijeme.
Na záver chcem v mene celého výboru a DR popriať všetkým členom a členkám nášho spoločenstva, šťastné a pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2020.

Mgr. Cyril Cárach
predseda
 Zatiaľ nie sú vložené žiadne príspevky.
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár: