Komentáre

Informácia o stave spoločenstva

Vážení priatelia, podielnici,
dovoľte, aby som Vám v mene vedenia Urbariátu Liptovská Lúžna podal informáciu o súčasnom stave nášho spoločenstva.
Ako iste všetci viete, na Valnom zhromaždení v mesiaci marec 2018 boli voľby do riadiacich a kontrolných orgánov spoločenstva. Bol zvolený nový výbor a dozorná rada. Kandidát na predsedu nezískal potrebný počet hlasov, takže nebol zvolený. V zmysle zákona o Pozemkových spoločenstvách nový výbor na svojom prvom zasadnutí, na návrh podpredsedu pána Stanislava Šindléryho, zvolil jednohlasne za nového podpredsedu pána Cyrila Cáracha. Vzhľadom na skutočnosť, že na VZ nebol riadne zvolený predseda spoločenstva, výbor poveril jeho zastupovaním v plnom rozsahu aktuálneho podpredsedu, teda pána Cyrila Cáracha. Menovaný túto funkciu vykonáva aj v súčasnosti.
Myslím si, že je možné konštatovať, že aktuálna situácia, čo sa týka vedenia nášho Urbariátu je stabilizovaná. Dôkazom toho je plnenie ročného plánu činností, ale aj iných úloh, ktoré súvisia s plnením LHP, čerpaním eurofondov, kontrolou štátu nad dodržiavaním predpisov, ťažbou a predajom dreva atď. Podrobnejšie informácie zo všetkých oblastí činnosti spoločenstva budú spracované a prednesené na VZ v roku 2019. K personálnemu obsadeniu je potrebné ešte uviesť, že na základe štátnej kontroly a jej výsledkov sme boli nútení prijať do pracovného pomeru lesníka. Takže pre nás pracuje jeden OLH a jeden lesník.
Ďalším dôležitým medzníkom v našej činnosti je skutočnosť, že tento rok zavŕšime štvorročné čerpanie europrojektu, ktoré bolo v celom rozsahu zamerané na lesopestebnú činnosť. Súvisia s tým určité neodkladné administratívne povinnosti, aby sme tento projekt seriózne ukončili.
Vzhľadom na skutočnosť, že pred nami je posledná dvojročná lehota možnosti čerpania európskych prostriedkov, pracujeme na tom, aby sme boli aj tentoraz úspešní. Avšak snažíme sa reagovať aj na ďalšie výzvy smerom od štátu. Teraz je ešte predčasné vyjadrovať sa k tejto téme, nakoľko tieto výzvy budú zverejnené začiatkom budúceho roka.
V oblasti predaja drevnej hmoty je situácia nasledovná. Zainteresovaní vedia, že trh s drevom je už niekoľko rokov pomerne problematický. Faktory, ktoré ovplyvňujú ceny dreva sú bohužiaľ mimo nás. Spomeniem len kalamity v okolitých štátoch, boj s lykožrútom, snahy záujmových skupín meniť právny stav v oblasti vlastníckych vzťahov atď. Aj napriek uvedeným, ale aj neuvedeným skutočnostiam, sa nám darí predávať drevnú hmotu za prijateľnú cenu. Dôležité je, že sa nám darí všetky predaje dreva realizovať bez nedoplatkov a neuhradených faktúr. To znamená, že zatiaľ za tento rok nemáme ani jednu neuhradenú faktúru.
Čo sa týka ťažby, tak tu je už niekoľko rokov stav nezmenený. To znamená, že sú zastavené všetky úmyselné aj výchovné ťažby. Avšak sme povinní zo zákona, ale aj na základe rôznych nariadení štátnych orgánov, vykonať okamžitú ťažbu v porastoch napadnutých lykožrútom alebo v porastoch, kde bola veterné kalamita. Z toho je zrejmé, že kvalita dreva a jeho cena je priamoúmerná tejto skutočnosti. Neúmerne rastie aj náročnosť ťažby a náklady na ňu.
Všetky nevymožiteľné pohľadávky, ktoré evidujeme a je to len trochu možné, riešime cestou súdov a exekúcií tak, aby sme ich v čo najkratšom čase mohli zlikvidovať formou daňových odpisov. Verím, že tieto nepríjemné záležitostí v priebehu budúceho roka ukončíme.
Investície, ktoré boli v tomto roku zrealizované, je možné rozdeliť do niekoľkých bodov. Po prvé, vzhľadom na zastaralý vozový park a stále sa opakujúce a cenovo stúpajúce opravy vozidiel, sa výbor rozhodol pre kúpu jazdeného terénneho vozidla. Opodstatnenie tejto investície sa preukázala počas celého roka, predovšetkým pri obhliadkach skladov a pri predaji dreva v ťažko prístupných dolinách nášho spoločenstva.
V druhom rade bola zrealizovaná úprava vykurovania v budove Urbariátu. Všetky miestnosti Urbariátu boli napojené na centrálne vykurovanie firmy Gremi Klima. Vykurovanie sa realizuje drevnou štiepkou, ktorú dodávame ako protihodnotu za teplo. Z dôvodu šetrenia tepelnou energiou sme znížili a zateplili strop na hornej chodbe a uzavreli schodište. Táto akcia bola kvôli šetreniu financiami uskutočnená svojpomocne. Ďalej bol vybudovaný archív spoločenstva.
Do tretice sme zrealizovali opravu spodnej časti oplotenia pozemku Urbariátu, kde voda zo strechy budovy pretekala na susedné parcely a hrozilo poškodenie tam umiestnených stavieb. Na túto situáciu nás upozornil ústnym podaním majiteľ dotknutej nehnuteľnosti a člen spoločenstva. V budúcom roku bude potrebné tento oporný múrik dotiahnuť do konca našej parcely.
Myslím si, že toto sú tie najdôležitejšie práce, ktoré boli za uplynulé obdobie v našom spoločenstve realizované a o ktorých by ste mali všetci vedieť. Určite som v tomto článku nespomenul všetko, čo by Vás zaujímalo, ale ak budete reagovať a budú Vás zaujímať aj ďalšie skutočnosti, rád doplním informácie, ktoré budem mať k dispozícii.
Na záver Vám v mene celého výboru a dozornej rady prajem pokojné vianočné sviatky a do nového roka veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci a v osobnom živote.

Cyril Cárach
 Zatiaľ nie sú vložené žiadne príspevky.
 

Pridať komentár


Meno:

Názov:


Komentár: