Zrušenie termínu konania VZ

13.03.2020, 10:09 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 96

Dobrý deň.

Oznamujeme všetkým podielníkom, že zo závažných celospoločenských dôvodov a na základe prijatých opatrení vlády SR, výbor Urbariátu PS L. Lúžna ruší VZ, ktoré sa malo konať dňa 28.3.2020 o 09,00 hod.

Náhradný termín konania VZ zatiaľ nie je možné presne určiť. O situácii Vás budeme priebežne informovať.

Cárach C. - predseda 

Celý článok...

VZ 2020.

20.02.2020, 09:12 , urbar.luzna | Komentáre: 1 | Počet zobrazení: 148

                                                         P o z v á n k a


Výbor Urbariátu PS liptovská Lúžna č. 481 Vás pozýva na riadne Zhromaždenie, ktoré sa uskutoční v sobotu 28. marca 2020 v tanečnej sále obce / pri potoku / v Liptovskej Lúžnej. Prezentácia členov a vyplatenie príspevku za účasť je od 8.00 do 09.00 hod. Začiatok rokovania o 09.00 hod. Prosíme o dochvíľnosť!

Program :

1. Otvorenie a schválenie programu, poučenie o GPRD
2. Voľba mandátovej, návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Správa mandátovej komisie
4. Vyhodnotenie plnenia uznesení prijatých na zhromaždení
konanom v r. 2019
5. Správa o činnosti spoločenstva za rok 2019
6. Správa o plnení úloh vyplývajúcich z Programu starostlivosti o les v roku
2019
7. Správa o finančnom hospodárení v roku 2019 a návrh na rozdelenie zisku
8. Správa dozornej rady za rok 2019
9. Návrh rozpočtu a plánu hlavných úloh na rok 2020
10. Ponuka člena spoločenstva na predaj podielu, zastupovanie spoločenstva
na OS Ružomberok v spore s Komposesorátom
10. Diskusia
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

                                                                              Mgr. Cárach Cyril

                                                                                   predseda

Celý článok...

GDPR - ochrana osobných údajov.

30.01.2020, 17:40 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 134

     V zmysle predpisov a nariadení regulujúcich ochranu osobných údajov je prevádzkovateľ našej internetovej stránky povinný ich pod hrozbou sankcie dodržiavať. Preto sme nútení realizovať na našej internetovej stránke určité zmeny.

1. Na základe uvedeného nie je možné viesť menovitý zoznam žiadateľov na palivové drevo aj s ďalšími identifikátormi verejne na stránke spoločenstva. Preto bude na našej stránke zobrazovaný len menovitý zoznam žiadateľov a druhý bude vedený osobitne aj s podrobnosťami o žiadateľovi. Samozrejme, zoznam na stránke bude aktualizovaný, aby si žiadatelia mohli kontrolovať aktuálny stav poradia. Taktiež sme nútení odstrániť zo stránky zoznamy žiadateľov z predchádzajúcich rokov.

2. Ďalšou zmenou, ktorú je potrebné uskutočniť, je spôsob vedenia diskusie na stránke k jednotlivým príspevkom. Aby sme dodržali literu zákona, je potrebné, aby diskutujúci vystupovali anonymne alebo pod pseudonymom.

Takto sa údajne zabezpečí maximálne možná ochrana osobných údajov členov spoločenstva, ktorí chcú verejne prejaviť svoj názor.

Cárach Cyril - predseda  

Celý článok...

Vianočný pozdrav.

02.12.2019, 09:20 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 186

Vážení urbárnici, občania,

stalo sa už dobrým zvykom v našom spoločenstve, že vždy na konci roka využívame možnosť pozdraviť našich podielnikov krátkym príhovorom.
Čas Vianoc a nový rok sú za dverami a nám sa opakovane ponúka príležitosť aspoň na chvíľu sa zastaviť a zamyslieť nad tým, čo nám uplynulý rok priniesol, čo sa nám podarilo a čo nie. Urbariát PS Liptovská Lúžna prešiel v posledných rokoch pomerne búrlivým vývojom. Postihli nás prírodné katastrofy, personálne zmeny, ale aj legislatívne turbulencie.
Obrovská veterná kalamita Žofia, ktorá kruto zasiahla našu oblasť a ktorej následky vidíme a cítime, bola akoby predzvesťou ďalších nepríjemných udalostí, s ktorými bojujeme dodnes. Nie je to len prebytok dreva na trhu z dôvodu podobných kalamít v okolitých štátoch a samozrejme neadekvátna cena za túto hmotu, ale predovšetkým premnoženie podkôrneho hmyzu, ktoré postupne prerástlo do kalamitného stavu. Korunou všetkého je legislatíva. Na rôznych úrovniach sa prijímajú sa zákony, nariadenia a opatrenia zasahujúce do našich vlastníckych práv bez predchádzajúcich konzultácií a diskusií. Štát pod obrovským vplyvom rôznych občianskych združení vydávajúcich sa za jediných správnych a zodpovedných absolútne nepočúva a nerešpektuje názory vlastníkov, lesníkov a iných odborníkov s patričnými skúsenosťami a vzdelaním. Pri pohľade na holé pláne je ťažké presviedčať verejnosť, že to, čo vidia, nie je dielom bezhlavej náhodnej ťažby, ale iba odstraňovanie následkov veternej alebo kôrovcovej prírodnej kalamity.
Konkrétna činnosť nášho spoločenstva je zameraná na obhospodárovanie lesov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve. Všetku lesopestebnú činnosť vykonávame na základe LHP a v súlade s platnou legislatívou. Rok 2019 bol posledným z pohľadu projektu Žofia. Boli spracované záverečné správy a hodnotenia. Žiadosť o preplatenie nákladov za posledné hodnotené obdobie bola zosumarizovaná a zaslaná v stanovenom termíne na PPA. Aktuálne PPA Žilina vyhodnocuje závery poslednej kontroly zameranej na oprávnenosť výdavkov a archiváciu podkladovej dokumentácie.
V tomto roku sme spracovali a podali žiadosť na čerpanie štátnej podpory na nákup lesnej techniky. Všetky oprávnené žiadosti sa v priebehu tohto mesiaca vyhodnocujú a je možné predpokladať, že do konca roka budeme oboznámení s výsledkami.
Vymáhanie nevymožiteľných pohľadávok prebieha kontinuálne. To znamená, že akonáhle je ukončené konkurzné konanie voči dlžníkovi, z našej strany prebehne odpísanie pohľadávky formou daňového odpisu. Zatiaľ máme takýmto spôsobom ukončené vymáhanie v jednom prípade, v druhom čakáme na rozhodnutie správcu konkurznej podstaty. Som rád, že sa nám podarilo urovnať aj pohľadávku voči firme SOLS s. r. o. vo výške 6000,- eur. Na verejnom zasadnutí OS v Ružomberku došlo k uznaní dlhu a zmieru. Následne aj k dohode na splátkovom kalendári, ktorý zatiaľ táto firma dodržiava a splátky pravidelne uhrádza.
S uspokojením môžeme konštatovať, že finančné hospodárenie za posledné dva roky nevykazuje žiadne neuhradené faktúry ani škodové konanie.
Investície do nehnuteľnosti boli v tomto období vložené predovšetkým do dlhodobo zanedbávaných oblasti. Komplexne sme zrekonštruovali oplotenie budovy Urbariátu pri hlavnej ceste , čiastočne aj v dolnej časti intravilánu, opravili dažďové odtoky, vybudovali samostatný sklad PHM, vymenili vstupné dvere do objektu.
Myslíme si, že sme v značnej miere pomohli aj miestnemu SZPB pri vybudovaní bunkra pri pamätníku SNP. Materiálne, ale aj ľudsky sa snažíme o aktívnu spoluprácu s OFK, ktorému sme zabezpečili materiál na nutné úpravy okolia ihriska. Chcel by som touto cestou oceniť aj spoluprácu s Fitness club , kde sa snažíme o spoločné riešenia pri prekonávaní problémov, ktoré prináša život. Som presvedčený, že naše spoločenstvo má v súčasnej dobe korektné a plnohodnotné vzťahy so všetkými zložkami v obci, od vedenia obce, cez požiarnikov, ovčiarov, turistov a v neposlednej miere aj s Komposesorátom Liptovská Lúžna.
V roku 2018 sme spracovali takmer 8700 m3 drevnej hmoty, podotýkam, že všetko z kalamitnej ťažby. V roku 2019 to bude veľmi podobné, aj keď príroda nám môže kedykoľvek zmeniť naše kalkulácie. Žiadosti na palivové drevo sa dostali na číslo 163. To znamená, že sme predali približne 1630 prm drevnej hmoty určenej na palivo. Je to množstvo, ktoré je z pohľadu našich možností už hraničné.
V roku 2019 boli prijaté aj niektoré opatrenia na zefektívnenie činnosti nášho spoločenstva. Predovšetkým sa presne špecifikovala pracovná doba zamestnancov, ich pracovné náplne a povinnosti. Stav externých pracovníkov bol ponížený z počtu 25 na 15. Práce, ktoré nebudeme stačiť realizovať vlastnými silami, zabezpečíme dodávateľsky.
Objekt Urbariátu je vykurovaný centrálne, čo plne zodpovedá štandardným podmienkam pre prácu. Všetky miestnosti, ktoré nevyužívame na našu činnosť, prenajímame. Tieto subjekty sa podieľajú aj na úhrade tepla a elektriny. Som rád, že ani v tejto oblasti nemáme žiadnych dlžníkov za nájom , elektrinu alebo teplo.
Čo nás čaká v budúcnosti? Predovšetkým je to neustály zápas o vlastné práva, o ekológiu, o prírodu. Ale nie len pre vyvolených, ale pre všetkých, ktorým záleží na tom, kde a v akom prostredí žijeme.
Na záver chcem v mene celého výboru a DR popriať všetkým členom a členkám nášho spoločenstva, šťastné a pokojné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2020.

Mgr. Cyril Cárach
predseda
 

Celý článok...

Zoznam žiadostí na palivové drevo pre rok 2019

10.02.2019, 14:01 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 586

Oznam.

Všetkým záujemcom o palivové drevo dávame na vedomie, že zoznam žiadateľov  na rok 2019 sme kvôli lepšej prehľadnosti a kontrole premiestnili do sekcie naše služby.                                                     Ďakujem za pochopenie.

Cárach C.

Celý článok...

Predaj nadbytočného materiálu

22.05.2018, 10:16 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 614

Subjektom zaoberajúcim sa spracovaním dreva ponúkame na predaj nasledovný nadbytočný materiál :

1. Balíčkovač k štiepaciemu automatu. Je nový, raz použitý, plne funkčný. Cena dohodou.

Celý článok...

Informácia o stave spoločenstva

13.12.2018, 20:28 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 399

Vážení priatelia, podielnici,
dovoľte, aby som Vám v mene vedenia Urbariátu Liptovská Lúžna podal informáciu o súčasnom stave nášho spoločenstva.
Ako iste všetci viete, na Valnom zhromaždení v mesiaci marec 2018 boli voľby do riadiacich a kontrolných orgánov spoločenstva. Bol zvolený nový výbor a dozorná rada. Kandidát na predsedu nezískal potrebný počet hlasov, takže nebol zvolený. V zmysle zákona o Pozemkových spoločenstvách nový výbor na svojom prvom zasadnutí, na návrh podpredsedu pána Stanislava Šindléryho, zvolil jednohlasne za nového podpredsedu pána Cyrila Cáracha. Vzhľadom na skutočnosť, že na VZ nebol riadne zvolený predseda spoločenstva, výbor poveril jeho zastupovaním v plnom rozsahu aktuálneho podpredsedu, teda pána Cyrila Cáracha. Menovaný túto funkciu vykonáva aj v súčasnosti.
Myslím si, že je možné konštatovať, že aktuálna situácia, čo sa týka vedenia nášho Urbariátu je stabilizovaná. Dôkazom toho je plnenie ročného plánu činností, ale aj iných úloh, ktoré súvisia s plnením LHP, čerpaním eurofondov, kontrolou štátu nad dodržiavaním predpisov, ťažbou a predajom dreva atď. Podrobnejšie informácie zo všetkých oblastí činnosti spoločenstva budú spracované a prednesené na VZ v roku 2019. K personálnemu obsadeniu je potrebné ešte uviesť, že na základe štátnej kontroly a jej výsledkov sme boli nútení prijať do pracovného pomeru lesníka. Takže pre nás pracuje jeden OLH a jeden lesník.
Ďalším dôležitým medzníkom v našej činnosti je skutočnosť, že tento rok zavŕšime štvorročné čerpanie europrojektu, ktoré bolo v celom rozsahu zamerané na lesopestebnú činnosť. Súvisia s tým určité neodkladné administratívne povinnosti, aby sme tento projekt seriózne ukončili.
Vzhľadom na skutočnosť, že pred nami je posledná dvojročná lehota možnosti čerpania európskych prostriedkov, pracujeme na tom, aby sme boli aj tentoraz úspešní. Avšak snažíme sa reagovať aj na ďalšie výzvy smerom od štátu. Teraz je ešte predčasné vyjadrovať sa k tejto téme, nakoľko tieto výzvy budú zverejnené začiatkom budúceho roka.
V oblasti predaja drevnej hmoty je situácia nasledovná. Zainteresovaní vedia, že trh s drevom je už niekoľko rokov pomerne problematický. Faktory, ktoré ovplyvňujú ceny dreva sú bohužiaľ mimo nás. Spomeniem len kalamity v okolitých štátoch, boj s lykožrútom, snahy záujmových skupín meniť právny stav v oblasti vlastníckych vzťahov atď. Aj napriek uvedeným, ale aj neuvedeným skutočnostiam, sa nám darí predávať drevnú hmotu za prijateľnú cenu. Dôležité je, že sa nám darí všetky predaje dreva realizovať bez nedoplatkov a neuhradených faktúr. To znamená, že zatiaľ za tento rok nemáme ani jednu neuhradenú faktúru.
Čo sa týka ťažby, tak tu je už niekoľko rokov stav nezmenený. To znamená, že sú zastavené všetky úmyselné aj výchovné ťažby. Avšak sme povinní zo zákona, ale aj na základe rôznych nariadení štátnych orgánov, vykonať okamžitú ťažbu v porastoch napadnutých lykožrútom alebo v porastoch, kde bola veterné kalamita. Z toho je zrejmé, že kvalita dreva a jeho cena je priamoúmerná tejto skutočnosti. Neúmerne rastie aj náročnosť ťažby a náklady na ňu.
Všetky nevymožiteľné pohľadávky, ktoré evidujeme a je to len trochu možné, riešime cestou súdov a exekúcií tak, aby sme ich v čo najkratšom čase mohli zlikvidovať formou daňových odpisov. Verím, že tieto nepríjemné záležitostí v priebehu budúceho roka ukončíme.
Investície, ktoré boli v tomto roku zrealizované, je možné rozdeliť do niekoľkých bodov. Po prvé, vzhľadom na zastaralý vozový park a stále sa opakujúce a cenovo stúpajúce opravy vozidiel, sa výbor rozhodol pre kúpu jazdeného terénneho vozidla. Opodstatnenie tejto investície sa preukázala počas celého roka, predovšetkým pri obhliadkach skladov a pri predaji dreva v ťažko prístupných dolinách nášho spoločenstva.
V druhom rade bola zrealizovaná úprava vykurovania v budove Urbariátu. Všetky miestnosti Urbariátu boli napojené na centrálne vykurovanie firmy Gremi Klima. Vykurovanie sa realizuje drevnou štiepkou, ktorú dodávame ako protihodnotu za teplo. Z dôvodu šetrenia tepelnou energiou sme znížili a zateplili strop na hornej chodbe a uzavreli schodište. Táto akcia bola kvôli šetreniu financiami uskutočnená svojpomocne. Ďalej bol vybudovaný archív spoločenstva.
Do tretice sme zrealizovali opravu spodnej časti oplotenia pozemku Urbariátu, kde voda zo strechy budovy pretekala na susedné parcely a hrozilo poškodenie tam umiestnených stavieb. Na túto situáciu nás upozornil ústnym podaním majiteľ dotknutej nehnuteľnosti a člen spoločenstva. V budúcom roku bude potrebné tento oporný múrik dotiahnuť do konca našej parcely.
Myslím si, že toto sú tie najdôležitejšie práce, ktoré boli za uplynulé obdobie v našom spoločenstve realizované a o ktorých by ste mali všetci vedieť. Určite som v tomto článku nespomenul všetko, čo by Vás zaujímalo, ale ak budete reagovať a budú Vás zaujímať aj ďalšie skutočnosti, rád doplním informácie, ktoré budem mať k dispozícii.
Na záver Vám v mene celého výboru a dozornej rady prajem pokojné vianočné sviatky a do nového roka veľa zdravia, šťastia a úspechov v práci a v osobnom živote.

Cyril Cárach
 

Celý článok...

Informácie o projekte Obnovy lesných porastov

13.06.2016, 16:12 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 1156

Urbariát PZ Liptovská Lúžna využíva finančné zdroje z Programu rozvoja vidieka vypracovaním projektu Obnova lesných porastov zničených veternou kalamitou "Žofia".

Celý článok...

Oznam

18.05.2014, 09:12 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 2199

Výbor Urbariátu dáva na vedomie širokej verejnosti, že 15. mája 2014 došlo na lesných porastoch Urbariátu PS k obrovskej kalamite. Podľa predbežných odhadov veternému živlu padlo za obeť okolo 20 000 metrov kubických drevnej hmoty.

Z tohto dôvodu je v urbariáte zastavená celá plánovaná ťažba a všetko úsilie Urbariátu bude vynaložené na likvidáciu kalamity.

Výbor vyzýva ťažobné skupiny, hlavne tie ktoré vlastnia lanovky, aby pokiaľ majú záujem, boli nápomocní pri likvidácii danej kalamity

Celý článok...

Spor o pozemky v Slanicovej medzi Šoltýsskym komposesorátom a Urbariátom PS Lipt. Lúžna

05.07.2012, 12:30 , urbar.luzna | Komentáre: 0 | Počet zobrazení: 3226

Šoltýssky komposesorát zažaloval Urbariát PS Lipt. Lúžna o pozemky, ktoré sú podľa majetkovej podstaty vo vložke 99 a po ZRPS na listoch vlastníctva vo vlastníctve Urbariátu. Komposesorát si na tieto pozemky robí nárok. V roku 1898 došlo k dohode o rozdelení, keď sa komposesorát oddelil od urbariátu. Pozemky, na ktoré si komposesorát robí nárok nikdy neboli zapísané do jeho vlastníctva. Urbariát urobí všetko preto, aby tieto pozemky aj naďalej zostali v jeho vlastníctve. Tento spor sa bude naťahovať do nekonečna a občania Liptovskej Lúžnej zbytočne prídu o nemalé peniaze, na úkor právnikov. Ideálne by bolo, keby komposesorát akceptoval návrh urbariátu a došlo by k ich opätovnému zlúčeniu, ako to bolo za čias Márie Terézie, ktorá dané pozemky dala do vlastníctva občanom Liptovskej Lúžnej.

Celý článok...