osidlenie3

Urbárske zákony prijaté parlamentom v 50-tych rokoch 19. storočia umožňovali poddanskému obyvateľstvu disponovať s pôdou aj v Liptovskej Lúžnej. 

 

V druhej polovici 19.storočia sa začali konštituovať aj spoločenstvá vlastníkov lesov. V Liptovskej Lúžnej sa postupne utvorilo urbárske spoločenstvo, takzvaný urbár a komposesorát. Na ich čele stáli predsedovia, obeh financií zabezpečovali gazdovia a kasíri.

 

Prvým predsedom urbáru sa stal v roku 1901 Cárach Ján, urbárskym advokátom (fiškáľom) bol Nihel Jozef. V rokoch 1903-1906 bol predsedom Rovder Štefan, farár farnosti. Postupne ďalšími predsedami boli Dudáš Ján-Janiga, Jánošík Juraj, Staš Juraj- Kurňava, Vierik Cyril, Valušiak Celestín a v novodobej histórii po roku 1992 Veselovský Cyprián, Fides Štefan, Staš Ondrej. Od roku 2004 do mája 2018 bol predsedom Urbariátu- Pozemkového spoločenstva Liptovská Lúžna Migra Pavol. Od 01.06.2018 spoločenstvo riadil výbor na čele s podpredsedom Mgr. Cyrilom Cárachom. VZ dňa 23.3.2019 zvolilo do funkcie predsedu Mgr. Cyrila Cáracha.

 

Urbár bol pôvodne podelený podľa usadlostí (dvorí). Tvorilo ho 21 dvorov o celkovej výmere 1680 ciach, čiže 1260 ha lesnej pôdy. V súčasnej dobe Urbariát-Pozemkové spoločenstvo hospodári na 1682,4 ha, z toho v katastrálnom území Liptovská Lúžna 791,8 ha a v katastrálnom území Liptovská Štiavnica 890,42 ha. Výmera je daná po ZRPS podľa listov vlastníctva v registri E.