Vítame Vás na stránke Urbariátu - pozemkového spoločenstva Liptovská Lúžna

Image

 

Urbár sa snaží využívať finančné prostriedky z eurofondov na základe výziev vlády z "Programu rozvoja vidieka". Týmto spôsobom získal lesnú techniku, dotácie na 5-ty stupeň ochrany, Obnovu lesa a ďalšie. 

 

Lesopestebná činnosť:

- ročná výsadba je v priemere 50 tisíc stromkov, z toho z vlastných škôlok okolo 20 tisích stromkov,

- výžin na ploche zhruba 30 ha ročne,

- ochrana proti ohryzu zverou zhruba na 35 ha ročne,

- proti podkvôrnemu hmyzu je založených každý rok 30 klasických a 30 feromónových lapákov.

 

Predaj dreva z ťažieb prebieha väčšinou formou výberového konania na základe najvyššej ponuky od firiem. 

 

V urbáre pracuje  5 stálych pracovníkov a 21 sezónnych pracovníkov a pracovníčok. 

 

Činnosť riadi výbor na čele s predsedom. Tento sa stretáva jedenkrát za mesiac. Raz do roka je zvolávané Valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje  ročný rozpočet, v prípade zisku výšku dividend a volí orgány spoločenstva.

 

Najaktuálnejším plánom urbariátu do budúcnosti je prepojenie doliny Ráztoky s Ludrovskou dolinou cez Javorie. Finančné prostriedky na tento projekt chce získať z eurofondov.