Vítame Vás na stránke Urbariátu - pozemkového spoločenstva Liptovská Lúžna

lipt_luzna_001

     Urbariát PS Liptovská Lúžna obnovil svoju činnosť v roku 1996. Podstata spoločenstva a jeho ciele sa po rokoch zoštátnenia prakticky nezmeili. Avšak formy a prostriedky sa za tú dobu neuveriteľne zmodernizovali. Týka sa to tak riadiacich, ako aj výrobných oblastí. Kvalitne a odborne obhospodarovať takú obrovskú výmeru, akou naše spoločenstvo disponuje, si vyžaduje kvalitné riadenie, modernú a efektívnu techniku a odborný personál. Na zabezpečernie týchto úloh sú potrebné nemalé finančné zdroje, chuť pracovať a vytrvalosť.

Situácia v oblasti lesného hospodárstva v celoštátnom meradle nie je pre súkromných vlastníkov lesov príliš priaznivá. Sú to nepriaznivé legislatívne podmienky, tlaky rôznych finančných skupín, veľmi zlá situácia na trhu s drevnou hmotou, klimatické zmeny a ich dôsledky, likožrútová kalamita atď. Toto je problematika dnešných dní a zároveň aj výzvy do ďalších rokov.

V súčasnom období sa Urbariát PS Liptovská Lúžna snaží okrem primárnych zdrojov v maximálnej miere využívať aj možnosti získavania finančných prostriedkov z eurofondov na základe výziev vlády z "Programu rozvoja vidieka". Týmto spôsobom sa nám podarilo zafinancovať novú lesnú techniku, dotácie na 5-ty stupeň ochrany, projekt Obnova lesa a ďalšie projekty. 

 

 

 

Lesopestebná činnosť:

- ročná výsadba je v priemere 50 tisíc stromkov, z toho z vlastných škôlok použijeme okolo 20 tisích stromkov,

- výžin sa realizuje na ploche zhruba 30 ha ročne,

- ochrana proti ohryzu zverou zhruba na 35 ha ročne,

- proti podkvôrnemu hmyzu je založených každý rok 30 klasických a 30 feromónových lapákov.

 

Pokiaľ je možnosť, tak ťažba a predaj dreva z ťažieb prebieha väčšinou formou výberového konania na základe najvýhodnejšej  ponuky od jednotlivých firiem. 

V urbáre pracuje 7 stálych  pracovníkov a 10 - 15 sezónnych pracovníkov. 

Činnosť spoločenstva riadi výbor na čele s predsedom. Výbor sa stretáva minimálne jedenkrát za mesiac. Aspoň raz do roka je zvolávané Valné zhromaždenie, ktoré schvaľuje  ročný rozpočet, v prípade zisku aj výšku, dividend, volí orgány spoločenstva a rozhoduje o ďalších dôležitých veciach v zmysle zákona o PS.